RIB Bådene / Sikkerhedsinstruktion

Sikkerhedsinstruktion

RIBaction's Sikkerhedsinstruktion:

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Udarbejdet: 28. marts 2022

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?
Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer (f.eks. 5 kanoer):
Navn: RIBaction 02 - Gjøl - Kaldesignal: RIBaction02 - Havnekendingsbogstaver og nr.: FTJ 8500

Navn: RIBaction 03 - Gjøl - Kaldesignal: RIBaction03 - Havnekendingsbogstaver og nr.: FTJ 8579

1. Identifikation af rederen
Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne:
Reder Henrik Jensen, Gørtlervej 2, 9490 Pandrup, mobiltlf.: 30274958.

Desuden Bådførere:
Bådfører Torben Olsen, Solvang 20, 7600 Struer, mobiltlf.: 22439643.
Bådfører Niels-Hello Andersen, Elmevej 2, 9700 Brønderslev, mobiltlf.: 40314082.

2. Sejladsaktiviteter
Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed:
RIB båd sejlads (vandtransport, formidling og aktiviteter) med op til 12 passagerer.

Sejladsperiode: fra 1. april til 31 oktober - Fart inden for 5 sømil fra nærmeste kyst inden for linjerne Skagen-Vinga og vest for 16 gr. østlig længde i Østersøen, hvor der sejles i dagslys.

Vind op til: 14 Sek./ m. i middelstyrkevind (Beaufort 6/ hårdvind) med ikke kyndige passagerer – der vurderes ved, hver enkelt situation.

Vand- og lufttemperatur: Helst over 10 grader, hvis under 10 grader benyttes termiske flydedragter.

3. Identifikation af risici
Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter:
Overbordfald, grundstødning, personsammenstød, beskadigelse af persongods, og motor- og anden båd problem.

4. Tiltag til at imødegå risici
Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 (Identifikation af risici):
Der foretages: Start og slut eftersyn og vedligeholdelse af båd og personlig grej ved, hver sejlads.

Deltager instruks inden sejladsen, så alle ombordværende er informeret og trygge inden og under sejladsen og/eller vandaktiviteten.

Passagerne er påklædte efter årstiden, vejrforhold, sejlads og aktivitetsvalg. (evt. våddragt eller praktisk og vindtæt tøj – det føles altid køligere på vandet, og der er risiko for, at blive våd af vandsprøjt).

ALLE bærer redningsvest.

Sikkerhedsinstruks på land til de kommende passager om bådens konstruktion og vægtfordeling, rutevalg og turens formål og evt. faremomenter ved sejladsen. Fx: overbordfald, personsammenstød, kraftig acceleration og deacceleration, samt skarpe sving/ ryk kan forekomme.
(Passager med dårlig ryg, piskesmæld og lign. må/ bør ikke deltage i hurtig sejlads eller høj sø).

Alle deltager af egen fri vilje, og er vandtilvendte/ trygge ved åbent vand.

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning
Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til:
Fartøjet: Ravenrib, Gummibåd mærket Ravenrib Class-one RIB både, som er CE godkendt og godkendt til sejlads med op til 12 passagerer. Det er både, der har en fast bund og gummi-pontoner på siderne og er bygget til at sejle med høj fart. RIB bådene er monteret med 2 x 400 HK Mercury motorer.

Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes:
Førstehjælpstaske herunder "alu tæppe" og tæppe.
Nød- og sikkerhedspakning: Værktøjstaske, lysraketter, røgblus og knæklys, padler, ekstra reb, ekstra sikringer, 2 stk. GPS-enhed, håndholdt kompas, 1 Fastmonteret VHF radio, 1 rednings-krans, pulverslukker og drivanker.
Øsekar, fløjte, kniv, anker, fender, vandtætpose, tangabøjle (radar reflekter) med lanterner, forsikringspapir, vandtætte walkie talkie og opladt smartphone i vandtætcover, hvor 1 1 2/ nærliggende sygehus, taxa og SOK's nr. er indtastet, samt ”1 1 2 GPS” er foranstaltet i telefonen.
Selvoppustelige redningsveste samt redningsveste til børn under 40 kg.

Alt udstyr bliver gennemgået efter hver sejlads. Redningsveste bliver årligt godkendt af uddannet instans. VHF radio bliver afprøvet en gang årligt.

Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer:
Passagerer må ikke være berusede eller påvirket af euforiserende stoffer.
Passagerer skal være min. 15 år og min. 140 cm høje og skal kunne varetage sig selv og modtage/forstå sikkerhedsinstruktionerne. Passagerer under 15 år skal være ifølge med en voksen.

6. Besætningen og dens kompetencer
Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passagerer/elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring:
Al besætning hos RIBaction har de krav til kurser der er stillet fra Søfartsstyrelsen:
Førstehjælp, Søsikkerhedsbevis, Duelighedsbevis Erhverv, ROC certifikat samt Søfartsattest fra Læge.


7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer
Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal personer om bord:
Fart inden for 5 sømil fra nærmeste kyst inden for linjerne Skagen-Vinga og vest for 16 gr. østlig længde i Østersøen. Sejladsperiode: fra 1. april til 31 oktober. Maks. 12 passagerer.


8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke
Beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, kæntring og brand:
Passagerne og bådfører er ordentlig påklædte og bære redningsvest (se pkt. 4 og 5) og sejladsen foregår i indre dansk farvand og/ eller kystnært, hvor der i den gældende sejlperiode er jævnlig trafik på vandet/ Limfjorden.
Ved evt. kæntring er passagerne instrueret i, at opholde sig ved fartøjet (med mindre andet siges).
De ombordværende har fået et kendskab, om, hvordan gassen tages af fartøjet eller ”dødmandsknap” udløses.
De personer på land (instruktør(er) og andre passager) er oplyste/ koordineret ud fra sikkerhedsinstruksen, herunder navn og om sejladsens aktivitet med evt. ændringer og herunder fartøjets udstyr.
Derudover er der lavet en beredskabsplan for håndtering og opfølgning af en ulykkes og lign. situation.
Ved en evt. ulykke vil der blive prioriteret på de forulykkede efter førstehjælpens 4 grundtrin. (stands ulykken, livreddende førstehjælp, alarm og alm. førstehjælp).


9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker
Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp:
Personer der er på land, er oplyste om sejladsens rute og formål, samt aktivitetsplan og bådførerens, og evt. passagerernes mobil nr. (sikkerhedsinstruksen) og fartøjet materielpakning (se pkt. 4).
Ydermere sejler vi i netværket ofte med mere end et fartøj af gangen, og passagerne og bådførerens bagland er orienteret om dagens sejlads.
Derudover er sikkerhedsinstruksen ligeledes opbevaret ved RIBaction’s bil, så havnepersonale/ tilstødende personer kan få indsigt i dagens sejlaktivitet.
 

10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion
Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den planlagte rute registreres og opbevares i land:
Sikkerhedsinstruksen og passagerlisten er opbevaret på følgende måde:
Sikkerhedsinstruksen opbevares på RIBaction’s firmabil (4-hjulstrækker), hvor den er tilgængelig.
Passagerlisten medbringes enten på båden eller i bilens forrude eller i kasse nær tilholdssted, som enten kan stå ved flydebro eller lign., hvor basen er.
Derforuden, er det aktuelle persondeltagelse kendt af de andre på land samt af RIBaction’s personale.


11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start
Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal foregå:
Sikkerhedsinstruksen gives af den aktuelle bådfører eller den ansvarlige på land, der instruere de næste ombordstigende, og hermed videreformidling af sikkerhedsinstruksen. Denne har også viden om, hvem der er på vandet.


12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker
Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå:
Redder og Bådførere vurderer og aftaler i fællesskab det videreforløb ved utilsigtede hændelser.
Ved skader informeres nærmeste foresatte og pårørende om situationen.
Ved større ulykker: Pårørende, Sygehus, Politi/ Falck, Søfartsstyrelsen evt., forsikringsselskab og SOK. ved redningsassistance. Bådførere følger op på hændelsen.

RIBaction v/ Henrik Jensen | 9490 Pandrup  | Tlf.: 30274958